Verksamhetsområden

Byrån arbetar och tar uppdrag företrädesvis inom den ekonomiska familjerätten. Byrån biträder även vid affärsförhandlingar. Vi har erfarenhet av internationella ärenden och då vi även är verksamma på spanska solkusten – Costa del Sol – så har flertalet av ärendena vi hanterar anknytning till såväl Sverige som Spanien.

Ekonomisk familjerätt

Vi har mångårig erfarenhet av området arv och testamente och biträder dig som arvinge i det fall tvist uppstår. Arvstvister har med åren blivit allt vanligare och många gånger är det en god idé att söka professionellt juridiskt råd och biträde så snart som möjligt.

Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman, både genom förordnande av tingsrätten och genom arvingar som vill ha en boutredningsman som förvaltar dödsboet. Vi har erfarenhet av större och komplicerade dödsbon med internationell anknytning, vilka även ofta innefattar bolag som skall förvaltas eller avvecklas.

Vi biträder dig vid äktenskapsskillnad och bodelning.

Vi upprättar även familjerättsliga dokument såsom testamente, gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal och bodelningsavtal.